ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วท.บ.(คหกรรมศาสตร)
         
         
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่มุ้งเน้นด้านอาหารและโภชนาการเป็นสำคัญ ฝึกทักษะด้านการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตอง ศิลปะการจัดดอกไม้ เพื่อเป็นการสือทอดศิลปวัฒนธรรม

             บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักกำหนดอาหาร โภชนาการและผู้จัดการภัตตาคารตลอดจนทำธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการ
04. 2018