สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ผศ. ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประธาน) รศ.บุษรา สร้อยระย้า

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรรมการคนที่ 2) ผศ. ดร.ฤดี นิยมรัตน์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวรดาศา โพธิ์จาด

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
04. 2018