อาจารย์

ผศ.ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาตร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ผศ.ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ
(Asst.Prof.Dr.YUTTANA   SUDJAROEN)
ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (Doctor's Degree)

:  
:  
ปริญญาโท  (Master's Degree)
 
:  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
:  Ph.D.(Troical Medicine), Mahidol University, 2005
ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)
 
:  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
: B.sc.(Medical Technololy) 1st Honors, Mahidol University, 1999
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1.Sudjaroen Y, Lertcanawanichakul M, Chunglok W. Anticancer activity of litchi seed extract against human mouth carcinoma cell line. The 20th Thaksin university annual conference: Thai society development with creative research, 16-18 September 2010, Songkla, Thailand. (Poster presentation) 
2.Sudjaroen Y, Owen R. The screening of antihypertensive and antioxidant activities of tropical fruit seeds. 58th International congress and annual meeting of society for medicinal plant and natural product research (GA), 29th August- 2nd September 2010, Berlin, Germany. (Poster presentation) 
3.Sudjaroen Y, OwenRW. Antioxidant and antihypertensive activities of methanolic extract from Longan (Euphoria longan L.) seeds. The 32th AMTT Conference, Ambassador Hotel Jomtein, Pattaya, 7-9 May, 2008. (poster presentation)
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/yuttana_su

อาจารย์

อาจารย์อัมพรศรี   พรพิทักษ์ดำรง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   อัมพรศรี  พรพิทักษ์ดำรง
(Ampornsri  Pornpitadamrong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท  (Master's Degree)
:  ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)
:  ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1.  อัมพรศรี  พรพิทักษ์ดำรง และ จุฬาภรณ์  ศรีเมืองไหม,โครงการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน (SME) : โครงการย่อมที่ 4 การพัฒนาร้านอาหารทางชุมชน         
2. อัมพรศรี  พรพิทักษ์ดำรง (2554) อาหารไทย: วัฒนธรรมการกินอาหารอย่างไทย วารสารสายสุทธา ฉบับที่ 5  ปี 2553
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/ampornsri_po
 

อาจารย์

อาจารย์สกุลตรา   ค้ำชู

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     สกุลตรา  ค้ำชู
(Sakuntra  Kumchoo)
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท  (Master's Degree)
 
:  ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  M.A.(Home Economics for Community Development), Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 
:  ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
 :  Rajamangla University of Technology Thunyaburi, Rajamangla University of Technology Thunyaburi
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1. สกุลตรา ค้ำชู. ผลการใช้โปรแกรมโปรตีนในการลดน้ำหนัก กรณีศึกษาผู้ที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนัก. 2547
 
เว็บไซต์ :  http://www.teacher.ssru.ac.th/Sakuntra_Ku

อาจารย์

อาจารย์กัญญาพัชร   เพชราภรณ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     กัญญาพัชร  เพชราภรณ์
(Kanyapat  Petcharaporn)
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (วิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: M.sc.(Food Science), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี (ฺBachelor's Degree)
:  วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
:  B.S.(Food Technolgy), Mae Fah Luang University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1. Petcharaporn K and Teerachaichayut S. Detection of Undesirable Internal Discoloring of Intact Tomatoes by Non-destructive, Transmittance VIS-NIR Spectroscopy. The2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6-7 February2012 Chiang Mai, Thailand (Poster presentation)

2. Teerachaichayut S, Petcharaporn K and Suktanarak S. Calibration Model of SolubleSolids Content for Intact Tomato by Transmittance SW-NIR Spectroscopy. The 3rd Asian Near-Infrared Symposium, 14-18 May 2012, Bangkok, Thailand (Poster presentation) กัญญาพัชร เพชราภรณ์ และ สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ผลกระทบของการเกิดเชื้อราภายในมะเขือเทศต่อคุณสมบัติทางเคมี. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2555, กรุงเทพ, ประเทศไทย


เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kanyapat_pe

อาจารย์

อาจารย์ดุสิต  บุหลัน

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :   ดุสิต  บุหลัน
(Dusit   Bulan)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วท.ม. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
:  M.s.(Home Economics), Kasetsart University, 2014
ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)
 
:  คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี            , 2554
: B.H.E.(Food and Nutrition), Rajamangla University of Technology Thunyaburi, 2011
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                  
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/dusit_bu

No Data

05. 2018